Schoolleiders

Als schoolleider streeft u er met uw docentencorps naar, dat de aan uw school toevertrouwde leerlingen toegerust met kennis, kunde en vaardigheden het vervolgonderwijs of het beroepsleven in zullen gaan.

Wat kennen & kunnen uw leerlingen daadwerkelijk, als u naar de moderne vreemde talen kijkt? Kunnen ze zich na afloop van hun schoolcarrière redden in de talen waarin ze eindexamen hebben gedaan? Of zijn ze heel handig geworden in het maken van toetsen? Wat zegt een cijfer voor een taal? Op welk ERK-niveau zitten uw eindexamenleerlingen, als u kijkt naar de verschillende taalvaardigheden?

Hoort u uw talendocenten weleens verzuchten dat de leerlingen tegenwoordig te weinig aan hun huiswerk doen thuis? Dat gespreksvaardigheid een stiefkindje is, want dat er te weinig tijd voor is?

Kortom, vindt u dat het tijd is om de effectiviteit van het talenonderwijs van uw school onder de loep te nemen?

Als het antwoord daarop ja is, dan kunt u ondersteuning vinden op deze site. U treft hier informatie aan over taalleermethoden, waarbij zowel docenten als leerlingen zich prettig voelen: de taal wordt effectief op school verworven, met veel leerplezier, veel motivatie en met een hoog leerrendement, zowel op de korte alsook op de lange termijn.

Genoemde methoden zijn:
• TPR® = Total Physical Response
een taal letterlijk leren door te ‘’doen’’, door te bewegen

• TPRS®= Teaching Proficiency through Reading and Storytelling
bij TPRS werkt men net omgekeerd aan hoe men traditioneel talen leert. Men Start vanuit luisteren en spreken en aan het eind volgt dan pas de tekst! De leerlingen gaan de taal vloeiend spreken en goed verstaan, in feite door het ”bevragen” van verhalen. De onderliggende grammatica wordt grondig verworven en ook schrijven en lezen komen uitgebreid aan bod. Wij komen u graag laten zien hoe dit werkt!

Bij TPR® en TPRS® komen meerdere intelligenties aan bod en daardoor:
• alle leerlingen bereiken, ook vmbo-leerlingen!
• stressvrij leren, veel leerplezier
• grote motivatie
• hoog leerrendement = hoge cijfers

Verdiepingsinformatie op de pagina’s TPR, TPRS en MI. Deze vindt u linksboven onder “Keuzemenu”.

Afspraak
We beseffen dat dit allemaal zó nieuw klinkt, dat u het eerst eens met uw eigen ogen wilt zien. We beseffen ook dat het gebruik van genoemde methoden een behoorlijke impact op uw organisatie kan hebben. Het zal veranderingen teweeg gaan brengen, die goed begeleid dienen te worden. We maken graag een afspraak met u om u de methode letterlijk aan den lijve te laten ervaren en om eventueel in een latere fase te onderzoeken wat Taalleermethoden.nl kan betekenen voor uw leerlingen, uw docenten, uw school. Hier kunt u lezen welke kanteling er in denken nodig is, om met TPRS® te gaan werken.

TPRS® is een registered trademark van Blaine Ray en wordt hier met zijn toestemming gebruikt. TPR® is een trademark van James J. Asher.
De poster komt van de website van Susan Gross en is daar te bestellen.